KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Brave Design Jacek Bartosik, Komorowo 52 , 55-100 Trzebnica, NIP: 9151476811, REGON: 021508133, nr telefonu: +48 728 452 696.

2.   W celu uzyskania informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu +48 728 452 696, e-mail: biuro@bravedesign.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.

3.   Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody, a zatem w następujących okolicznościach:
- zawarcia i realizacji umowy - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także warunkiem zawarcia umowy handlowej, przedstawiania ofert i realizacji zamówień. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania Państwa zamówień, udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe.
- przedstawiania ofert handlowych,
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
-
 prowadzenia -działań marketingowych w tym do zachęcenia Państwa do nabycia produktów i/lub usług,
-
 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Brave Design Jacek Bartosik, dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz przez czas, w jakim przepisy prawa wymagają przechowywanie dokumentacji rachunkowej, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił obowiązek zapłaty podatku.
-
 w pozostałych wypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.

4.     Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.

5.     Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

6.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

7.     Żądania można kierować:
- mailowo na adres: biuro@bravedesign.pl
- telefonicznie +48
 728 452 696
- listownie na adres:
Brave Design Jacek Bartosik, Komorowo 52, 55-100 Trzebnica

8.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.